Beantwoording Kamervragen over dure Nederlandse tachokaart

Datum 29 juli 2019

Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Wörsdörfer,
Remco Dijkstra (beiden VVD) en Stoffer (SGP) over het
bericht ‘Transporteurs boos over dure Nederlandse
tachokaart.

Geachte voorzitter,
Hierbij zend ik u, mede namens de staatssecretaris van Economische Zaken en
Klimaat, de antwoorden op de vragen van de leden Wörsdörfer, Remco Dijkstra
(beiden VVD) en Stoffer (SGP) over het bericht ‘Transporteurs boos over dure
Nederlandse tachokaart (ingezonden 12 juni 2019).

Vraag 1
Bent u bekend met het bericht ‘Transporteurs boos over dure Nederlandse
tachokaart: ‘In buitenland veel goedkoper’?

Antwoord 1
Ja.

Vraag 2
Klopt de veronderstelling dat de tachograafkaarten in heel Europa hetzelfde zijn,
maar dat Nederlandse ondernemers verplicht zijn ze in Nederland aan te schaffen?
Zo ja, kunt u beamen dat de tarieven voor tachograafkaarten in Nederland
substantieel hoger liggen dan in omringende landen? Kunt u een overzicht delen
van de prijzen van de verschillende tachograafkaarten in de Europese lidstaten?

Antwoord 2
Tachograafkaarten moeten in heel Europa aan dezelfde eisen voldoen. De
Europese regels voor tachografen, verordening 165/2014, schrijven voor dat
bestuurderskaarten moeten worden afgegeven door de bevoegde autoriteit van de
lidstaat waar de bestuurder zijn gewone verblijfplaats heeft. In het geval van
Nederland is het Kiwa Register aangewezen als bevoegde autoriteit om
tachograafkaarten uit te geven. Het aanvragen van kaarten in andere lidstaten is
daarom niet mogelijk.
Het is mij bekend dat er prijsverschillen zijn tussen verschillende lidstaten. Met
het eerder aangekondigde benchmarkonderzoek, waarbij een vergelijking wordt
gemaakt met een aantal Europese landen en Nederland hoop ik hier meer inzicht
in te krijgen. Dit geldt tevens voor de oorzaken waardoor de verschillen in
tarieven bestaan. Dit onderzoek zal na de zomer naar uw Kamer worden gestuurd.

Pagina 2 van 3

Regulier is het overigens volgens Verordening 165/2015 dus niet toegestaan om
kaarten in het buitenland aan te vragen. Deze dienen te worden afgegeven door
de bevoegde autoriteit van de betreffende lidstaat waar de bestuurder zijn gewone
verblijfplaats heeft. Door overmacht, vanwege de tekortschietende productie van
de kaartleverancier heeft de Europese Commissie thans toegestaan dit tijdelijk wel
te doen, via Kroatië en het Verenigd Koninkrijk. De kaarten werden daarbij
overigens nog steeds via KIWA in Nederland verkocht.
 

Vraag 3
Indien deze veronderstelling klopt, deelt u de mening dat het Nederlandse
midden- en kleinbedrijf (mkb) zo onnodig op kosten wordt gejaagd? Kunt u
uiteenzetten wat de gevraagde tarieven aan Nederlandse ondernemers betekenen
voor het concurrentievermogen van Nederland?

Antwoord 3
Ieder land maakt een eigen afweging hoe de productie en uitgifte van
vergunningen en transportproducten zoals een tachograafkaart worden bekostigd.
Met de voorziene herzieningen van het stelsel van de tarieven wil ik hier meer
duidelijkheid in brengen. Uiteraard vormen kosten voor het bedrijfsleven een
belangrijk aspect. Omdat de bestuurders- of bedrijfskaart maar één keer in de vijf
jaar moet worden aangeschaft en in het totale kostenplaatje een beperkte
kostenpost is, is de hoogte van het tarief van de tachograafkaart beperkt van
invloed op het concurrentievermogen van Nederland. Wel is mijn doel om bij de
stelselherziening te bekijken of een verlaging van de tarieven mogelijk is.

Vraag 4
Deelt u het streven dat de Europese interne markt zoveel mogelijk belemmeringen
zou moeten wegnemen? Zo ja, hoe verhoudt het mogelijke verschil in prijs van de
tachograafkaarten tussen bijvoorbeeld Nederland en Tsjechië zich tot dit streven?

Antwoord 4
Het kabinet deelt het streven naar een goed werkende interne markt voor
goederen en diensten en ziet deze als één van de belangrijkste instrumenten van
de Europese Unie voor welvaart en banen. Bij brief van 19 oktober 2018 heeft het
kabinet zijn algemene inzet voor de interne markt uiteengezet.
Vraag 5
Indien de tarieven voor tachograafkaarten in Nederland substantieel hoger liggen
dan in omringende landen, deelt u de mening dat het Nederlandse mkb zo op
achterstand wordt gezet? Zo ja, welke stappen bent u bereid te nemen om de
Nederlandse transportsector op een eerlijke en gelijke wijze te laten concurreren
met Europese transportbedrijven?

Antwoord 5
Zoals eerder toegezegd zal ik uw Kamer informeren over de nieuwe tariefregeling
die eenvoudiger, beter uitlegbaar en transparanter zal zijn dan de regeling op dit
moment. Als de nieuwe tariefregeling gereed is wordt duidelijk of, en zo ja met
welk percentage, de tarieven van de tachograafkaarten kunnen dalen.

Vraag 6
Hoe verhouden de antwoorden in de eerder gestelde schriftelijke vragen door het
lid Stoffer c.s. dat de invoering van deze tachograaf en de aanvullende eisen die
worden gesteld aan het uitgifteproces en de extra functionaliteiten die aan de

tachograafkaart worden toegevoegd leiden tot hogere kosten, en dat er een
onderscheid is in verschillende typen tachograafkaarten waarbij Nederland in
tegenstelling tot het buitenland een uniform tarief hanteert zich tot het feit dat
KIWA niet in staat was om de nieuwe kaarten voor bijvoorbeeld de zogenaamde
smart-tachograaf op tijd te leveren en gedwongen was om kaarten in Kroatië en

Groot-Brittannië in te kopen? Heeft de aankoop van kaarten uit Kroatië en Groot-
Brittannië gevolgen gehad voor de tarieven in Nederland aangezien het tarief de

werkelijke kosten niet mag overschrijden?

Antwoord 6
De aankoop van kaarten uit Kroatië en Groot-Brittannië heeft geen gevolgen voor
de tarieven in Nederland. Een vergelijking met het Britse systeem is overigens
opgenomen in de Benchmark. Hierover zult u dus na de zomer worden
geïnformeerd.

Vraag 7
Klopt de veronderstelling dat de kaarten uit bijvoorbeeld Kroatië, na aanpassing
van de landcode, technisch gezien gelijk zijn aan de Nederlandse kaarten?

Antwoord 7
Ja, dit is correct.

Vraag 8
Indien deze veronderstelling klopt, waarom kunnen Nederlandse ondernemers, in
het kader van het wegnemen van belemmeringen binnen de Europese interne
markt, geen kaarten uit bijvoorbeeld Zweden, Duitsland of Kroatië aanschaffen?
Deelt u de mening dat het Nederlandse mkb zo beter kan concurreren met
Europese concurrenten?

Antwoord 8
Zie antwoord op vraag 2.

Vraag 9
Kunt u aangeven wat de negatieve gevolgen zijn van de aanschaf en het gebruik
van bijvoorbeeld Duitse kaarten door Nederlandse mkb’ers?

Antwoord 9
Aanschaf van buitenlandse kaarten door Nederlandse mkb’ers is niet mogelijk.
Hoogachtend,

 

Bron.Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

 

 

  Originele brief tweede kamer