Cao-akkoord waarde vakantiedag

Vandaag, vrijdag 12 oktober, is bekend geworden dat de cao partijen TLN, VVT, FNV, CNV en De Unie hebben ingestemd met het bereikte onderhandelingsresultaat over de waarde van een vakantiedag.

Op 19 september van dit jaar werd een onderhandelingsresultaat bereikt waarna de partijen het resultaat voorlegden aan hun achterbannen. Arthur van Dijk, voorzitter van TLN: “Het is geen gemakkelijke weg geweest om met de bonden tot het onderhandelingsresultaat te komen. We spraken in september van een constructief resultaat. Het is goed om daar vervolgens voldoende steun van onze leden voor te krijgen. We hebben nu eindelijk een cao-akkoord.”

Foto FNV

Foto FNV

 

 

 

 

 

 

 

Hieronder nog een keer de inhoud van het onderhandelingsresultaat:

Met ingang van 1 januari 2019 wordt de waarde van de wettelijke vakantiedagen en van 2 van de bovenwettelijke vakantiedagen die vanaf 1 januari 2019 worden opgebouwd, als volgt berekend:

 

 

 

  • ​​Het functieloon van 1 dag vermeerderd met de persoonlijke toeslag en de ploegentoeslag;
  • Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van de toeslagen voor de zaterdag- en zondaguren (art. 33), de Toeslagenmatrix (art. 37) de vuilwerktoeslag (art. 38A), de koudetoeslag (art. 38B), de consignatievergoeding (art. 42), de reisuren voor de werknemers op mobiele kranen (art. 47) en de onregelmatigheidstoeslag (art. 55). In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt 90% van de totale waarde meegenomen in de berekening;
  • Het gemiddelde bedrag dat in het voorafgaande kalenderjaar per dag is ontvangen aan een structurele vergoeding van overuren, zaterdag- en zondaguren voor zover deze de 40 uur per week overschrijden. In verband met het niet altijd structurele karakter van deze vergoedingen wordt dit bedrag vervolgens afgetopt op 22,75% van het functieloon.

Iedere werknemer in loonschaal A’ tot en met loonschaal H die gedurende het gehele kalenderjaar 2018 bij werkgever in dienst is geweest en in dat jaar minimaal 100 uren heeft gewerkt waar een toeslag aan verbonden is, niet zijnde de ploegen- en de persoonlijke toeslag, heeft in 2019 recht op een eenmalige uitkering van € 750,- bruto, welke zal worden uitgekeerd in 3 termijnen van € 250,- bruto, uit te betalen op 31 maart, 30 juni en 30 september 2019. Voorwaarde hiertoe is dat de werknemer afstand doet van zijn rechten aangaande de vergoeding van de structurele toeslagen over de genoten vakantiedagen in de jaren 2014-2018.

Bron TLN