Coulance bij aanvraag verlenging Eurovergunning

Rijswijk 

Vandaag zijn de maatregelen bekend gemaakt die vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn getroffen om Nederland zo veel mogelijk draaiend te houden. De minister heeft de Tweede Kamer per brief geinformeerd. De maatregelen moeten er onder andere voor zorgen dat belemmeringen om goederen van A naar B te kunnen transporten zoveel mogelijk worden weggenomen. Het op gang houden van transport in deze tijd van crisis is vitaal voor de Nederlandse samenleving.

Rijbewijs, code 95, APK, ILT en rij- en rusttijden
Als gevolg van de beperkende maatregelen van het kabinet in relatie tot COVID-19 kunnen mensen niet voldoen aan de eisen die gesteld zijn voor het verlengen en behouden van reeds afgegeven certificaten, bewijzen, (deel)examens en rijbewijzen waarvan de geldigheidstermijn verstrijkt (of dreigt te verstrijken). Het betreft bijvoorbeeld de geldigheidstermijn van de theorie-examens voor rijbewijskandidaten, beroepschauffeurs of taxichauffeurs of de geldigheid van de cursussen voor het behalen van de zogenaamde code 95 voor beroepschauffeurs. Daarnaast gaat het over de stand van zaken van de maatregelen in relatie tot het rijbewijs, de Algemene Periodieke Keuring (APK), de maatregelen die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft getroffen en de maatregelen in relatie tot de rij- en rusttijden.

Coulanceregeling vergunnning beroepsgoederenvervoer
Voor de vergunning voor het goederenvervoer over de weg is de volgende maatregel getroffen. Indien een wegtransportonderneming een verlenging van zijn vergunning aanvraagt en tijdelijk niet meer voldoet (of kan aantonen te voldoen) aan alle eisen voor vergunningverlening wordt door de NIWO een coulanceregeling toegepast. Deze houdt in dat bij verlengingsaanvragen twee maal drie maanden uitstel wordt gegeven voor het aanleveren van stukken:
• indien sprake is van vertraging bij de afgifte van de Verklaring Omtrent het Gedrag;
• indien het benodigde risicodragend vermogen (tijdelijk) onvoldoende is;
• indien financiële gegevens niet tijdig door de accountant kunnen worden aangeleverd.

Lees de volledige brief van de minister aan de Tweede Kamer.
 Brief Maatregelen in relatie tot COVID-19

Lees de volledige coulanceregelig van de NIWO
 Coulanceregeling NIWO

 

Bron:hwww.niwo.nl